Werkwijze > Procedure

Procedure

Tijdens het kennismakingsgesprek zal de begeleider de mogelijkheden in jouw specifieke, persoonlijke situatie bekijken. Het is dan belangrijk aan te geven waarbij je hulp nodig acht. Na dit eerste gesprek zal de begeleider een advies geven over de mogelijke ondersteuning en/of begeleiding. Aan de hand van dit advies beoordeel je zelf of de PGB begeleiding van Curanovis aan jouw wensen voldoet, waarna er een zorgovereenkomst wordt opgesteld. Tevens zal er aan het begin van het begeleidingstraject gezamenlijk een plan van aanpak worden opgesteld. Met dit plan worden zowel de huidige situatie, de hulpvraag en de doelen duidelijk in kaart gebracht. Er wordt tijdens het opstellen van het plan van aanpak gekeken naar de kansen en positieve eigenschappen van zowel het kind als de ouders c.q. opvoeders. Met PBG begeleiding sta je Samen Sterk!

De hulpvraag staat centraal.
De ouders formuleren, indien mogelijk samen met het kind, de behoeften die zij hebben in de vorm van een hulpvraag. Deze hulpvraag wordt samen met de begeleider uitvoerig besproken, zodat de zogenoemde SMART hulpvraag gesteld is. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaat, Tijd. De gezinsbegeleider komt afhankelijk van de wensen en mogelijkheden bij de cliënt thuis. De ondersteuning kan zowel in huis als buitenshuis plaatsvinden. De begeleider c.q. zorgverlener van Curanovis stemt gedurende het begeleidingstraject gezamenlijk de doelen af. Dit gebeurt door middel van voortgangsverslagen en evaluatiegesprekken. Hiermee krijgen de ouders dan wel de verzorgers inzage in het verloop van het traject. Tijdens het traject vinden er verschillende evaluatiemomenten plaats, om zo verwachtingen, doelen en behoeftes waar nodig bij te stellen. Wanneer er sprake is van veranderingen zal Curanovis deze altijd benutten als een kans. Herhaling van succeservaringen, groot of klein, vormen de basis voor positieve verandering. De basismethode van Curanovis is open, gelijkwaardig, invoelend en respectvol. .
De vormen van PGB
Het persoonsgebonden Budget (PGB) is een subsidie die wordt verstrekt door de overheid, waarmee hulpbehoevende mensen de zorg die zij nodig hebben zelf kunnen inkopen. In principe kan iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget.
Curanovis kan ondersteuning bieden bij de volgende vormen van PGB:
-PGB via de Wet langdurige zorg (Wlz) De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben, zoals kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking of aandoening.
- PGB via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo is bedoeld voor kinderen en jongeren die individuele begeleiding nodig hebben. Het kan hierbij gaan om het invullen van een dagbesteding of ondersteuning bij verschillende leefgebieden.
- PGB via de Jeugdwet De Jeugdwet is bedoeld voor kinderen en jongeren die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals (lichte) persoonlijke verzorging en begeleiding.

Individuele begeleiding van Curanovis begint bij een PGB indicatie.

Copyright © 2018 CuraNovis. All rights reserved | Disclaimer | Privacy |